פעם ישבו זקני חכמי לובלין לדון בהצלת נפשות. אמרו חלק מהם שעניין זה קשה וכבד מלבצעו, הוא למעלה מכוחות אדם.צילום: shutterstock

רבי מאיר שפירא מלובלין אמר להם: על בת פרעה נאמר בפרשת שמות "ותשלח את אמתה", ששלחה את ידה הקצרה לקחת את תיבת משה, ונעשה לה נס ונתארכה ידה והצילה את משה. ולכאורה לא מובן, מה סברה בת פרעה מלכתחילה, הרי ידעה שידה קצרה ולא תגיע לתיבה, מדוע הושיטה את ידה?

אלא מכאן למדים שהאדם צריך לשאוף להגיע למטרה מתוך אמונה וביטחון, וגם אם נראה הדבר שהמטרה היא ממנו והלאה, עליו להושיט את ידו לעשות כמיטב יכולתו, ובסופו של דבר יבוא הנס, ובמיוחד בעניין של הצלת נפשות ופיקוח נפש.

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים