גרפיטי בפתח תקוה. צילום: מתוך דו"ח המבקרת

השבוע הותר לפרסום דו"ח מבקרת עיריית פתח תקוה, איילה קדוש, לשנת 2017. מדובר בדו"ח שמתייחס לתקופה שבה היה איציק ברוורמן ראש העירייה.

הדו"ח כולל בתוכו מספר פרקים, שאת תמצית הממצאים שלהם נביא להלן. אחד הפרקים החשובים עוסק בליקויים בתחום פינוי האשפה.  המבקרת מצאה כי קיים היעדר פיקוח ובקרה על פעולת כל הצוותים המשובצים למשמרות באופן שוטף. לדבריה, אין גורם אשר מפקח האם הצוות מפנה בהתאם לנהלים, להוראות הבטיחות, למסלול הפינוי וכו'. 

בנוסף, מצאה המבקרת כי קיימות היעדרויות מרובות של עובדי פינוי (חלקן מוצדקות עקב מחלה או תאונות עבודה). ההיעדרויות מובילות לכך שעובדים רבים מבצעים משמרות נוספות, דבר שעלול להוביל לשחיקה מואצת, פציעות ועוד. כמו כן הדבר מוביל להעסקת עובדי קבלן עקב המחסור בעובדי פינוי. 

המבקרת גם קובעת כי מדיניות פינוי האשפה העירונית לא עודכנה מזה שנים רבות, על אף התפתחותה המואצת של העיר בשנים אלו. "לאור הבעיות הארגוניות בהפעלת מערך פינוי האשפה במתכונתו הנוכחית, ראוי כי תיערך בחינה עירונית אסטרטגית של מדיניות הפעלת מערך פינוי האשפה בעיר". 

ממצאים חמורים גם בנושא פרסום חוצות: מתברר כי העירייה אפשרה לעמותה פרטית שימוש בשטחי פרסום מסחריים בשטחים ציבוריים מבלי לבצע מכרז או פרסום במסגרת נוהל תמיכות, כמחוייב לחוק. העמותה הנ"ל אינה משלמת לעירייה תשלום עבור הזיכיון להפעלת השלטים ואף אגרות שילוט כמחוייב בחוק. כמו כן, נמצאו ליקויים בהתקשרות עם זכייני הפרסום השונים, לרבות בהיבטי גבייה. 

לפניכם תמצית ממצאי הביקורת לפי הפרקים המובאים בדו"ח המבקרת. יצויין כי הממצאים שלפניכם אינם מלאים ומי שמעוניין להעמיק מוזמן לעיין בדו"ח הביקורת המלא. 

בקרה אחר חשבונות חשמל

הטיפול בחיובי החשמל בגין הנכסים העירוניים מצוי באחריות אגף נכסי העירייה, האגף התקשר עם חברת בקרה "גדיר" לצורך ביצוע בקרה אחר חיובי החשמל המשולמים ע"י העירייה. בקרה זו הינה הכרחית על מנת לבחון קיומם של חיובי יתר בגין צריכת חשמל.

יצוין, כי למעט מקצת הממצאים הבאים שעלו במסגרת הביקורת, באופן כללי אגף נכסים פועל באופן נאות
ומשביע רצון בכל הנוגע לתפקידו בביצוע הבקרה אחר חיובי החשמל, להלן עיקרי הממצאים:

בקרה אחר חשבונות חשמל. צילום: מתוך דו"ח מבקרת העירייה

פרסום חוצות

הביקורת נערכה במטרה לבחון את התנהלות העירייה בניהול שלטי פרסום החוצות המוצבים בעיר על ידי
העירייה, זכייני פרסום הפועלים מטעם העירייה וגורמים פרטיים. להלן עיקרי ממצאי הביקורת שעלו במסגרת
דוח זה:

פרסום חוצות. מתוך דו"ח מבקרת העירייה

יודגש, כי פרסום חוצות ברחבי העיר מהווה משאב עירוני חשוב אותו העירייה נדרשת לנצל, על כן ולאור
הממצאים העולים מן הדוח, הביקורת המליצה, בין היתר, לבחון את כדאיות העברת ניהול ותפעול נושא
השילוט העירוני בכללותו לתאגיד עירוני כפי שמבוצע ברשויות אחרות.

צילום: פרטי

טיאוט

אגף התברואה במינהל שפ"ע, אמון על ניקיון העיר ובין היתר, על טיאוט כבישים ומדרכות
אשר מתבצע הן באופן ידני באמצעות עובדים המטאטאים את הרחובות והן באופן מכני באמצעות
מכונות.

במהלך הביקורת התגלו מספר ליקויים הנוגעים לעבודת האגף במסגרת עבודתם בפעילות הטיאוט
העירוני לרבות בהיבטי פיקוח ובקרה על פעילות הקבלנים ועמידתם בדרישות המכרז ותנאי החוזה,
ניהול תקציב הטיאוט, פעילות גורמי בקרה עירוניים, תשלום לקבלנים ועוד.
להלן מקצת עיקרי הממצאים:

טיאוט. צילום: מתוך דו"ח מבקרת העירייה

צילום: מתוך דו"ח מבקרת העירייה

פינוי אשפה

אגף רכב ופינוי אשפה אמון על פינוי האשפה הביתית בעיר, באמצעות צי משאיות עירוני
ועל ידי עובדי פינוי אשפה המועסקים במישרין על ידי העירייה. ניהול מערך פינוי האשפה בעיר החמישית בגודלה דורש תכנון ותיאום קפדני, העסקת עובדים רבים והפעלת עשרות כלי רכב. 

להלן עיקרי הממצאים שעלו במסגרת בחינת הביקורת את נאותות המערך הארגוני אשר עוסק בפינוי האשפה הביתית בעיר, יעילות תפעולו ורמת וטיב השירות הניתנים על ידו בתחום פינוי האשפה לתושבי העיר:

פינוי. מתוך דו"ח מבקרת העירייה

פרסום ודוברות עירונית

העיסוק בדוברות ובהסברה ברשות המקומית נועד ליצור דו-שיח בין הרשות, נבחריה ועובדיה ובין התושבים,
להביא לידיעת התושבים את אשר עושה הרשות למען חיי החברה והקהילה ברשות ולהגביר את מעורבות
התושבים בעבודת הרשות המקומית.

הביקורת נערכה במטרה לבחון את פעילות הדוברות בכל הנוגע לפרסום הפעילות העירונית בעיתונות ובמדיה
הדיגיטלית, לרבות קביעת מדיניות פרסום עירונית, ניהול תקציב הפרסום העירוני ויחסי הגומלין מול היחידות
העירוניות בנושא.

להלן עיקרי הממצאים:

פרסום ודוברות עירונית

פרסום ודוברות עירונית. מתוך דו"ח מבקרת העירייה

תל"ן (תכנית לימודים נוספת) בגני ילדים

הפעלת התל"ן מבחינת הניהול האדמיניסטרטיבי והתפעולי שלו לוקה בחסר רב ולא מתקיימים תהליכי עבודה
נאותים המקיימים תיעוד מסודר ופיקוח ובקרה אחר הפעלת התל"ן בגנים על ידי גורמי פיקוח ובקרה עירוניים.
בנוסף, גביית כספי ההורים להפעלת התל"ן נעשית בחסר, וכן התשלומים למפעילים נעשים שלא בהתאם לנוסח
התמורה הקבוע במסגרת המכרז. המשמעות הינה, שהעירייה אינה מכסה באמצעות הגבייה מההורים את
עלויות הפעלת התל"ן במלואן, וזאת מבלי שהתקבלה כאמור החלטה מסודרת של מועצת העיר.

תל"ן בגני ילדים. מתוך דו"ח מבקרת העירייה

מערכות מידע

מערכות המידע העירוניות, המשמשות את יחידות העירייה השונות חיוניות לפעילותה השוטפת של העירייה. מערך המחשוב העירוני תומך במגוון רחב של תחומים )כגון: גבייה, חינוך, טיפול בפניות תושבים, הנדסה ועוד( ויש בו כדי לאפשר התייעלות בפעילות העירייה הכוללת.
יחד עם זאת, השימוש במערכות מידע חושף את העירייה לסיכונים המאיימים על שלמות המידע המצוי בהם אשר עלולים לפגוע בפעילותה.

הסיכונים יכולים להיווצר החל מפגיעות אשר יש בהן כדי לשבש את הפעילות השוטפת ולמנוע מהעירייה להציג את התוצאות להן היא מחויבת, לחדירות העלולות לחשוף את העירייה לתביעות משפטיות או לחילופין לשתקה באופן חלקי ו/או זמני, ועד כדי פגיעות אשר יש בהן כדי למוטט אותה. במסגרת הביקורת נבחנו מספר היבטים בפעילות אגף מערכות מידע ומחשוב לרבות היבטי אבטחת מידע. להלן עיקרי הממצאים:

מערכות מידע. מתוך דו"ח מבקרת העירייה